Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din integritet

Vår behandling av dina personuppgifter

Skärgårdsarboristerna AB, med organisationsnummer 559110-6835, nedan kallad "SAB" erbjuder dig möjlighet att via vår hemsida kontakta oss för att beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudanden. Du kan på eget initiativ lämna information om ditt namn och dina kontaktuppgifter.

SAB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Personuppgiftspolicyn gäller när du använder vår webbsida och dess tjänster.

SAB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du frivilligt anmäler dig till utskickstjänster som nyhetsbrev, deltar i eventuella tävlingar, gör en pris eller bokningsförfrågan, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss. SAB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Utöver detta använder vi så kallade cookies för att kunna anpassa den information du får så att den är så relevant som möjligt, baserat på ditt eget beteende.

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten t.ex vid redovisning av skatteavdrag såsom RUT:

  1. För att fullgöra beställningar av tjänster som erbjuds av SAB.
  2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, t.ex en offert.
  3. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
  4. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster, dock utan att identifiera någon enskild person.
  5. Personuppgifter kan även användas vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
  6. För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
  7. För att kontakta dig via telefon, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
  8. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
  9. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse.
  10. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan utan ditt samtycke och väljer noggrannt våra leverantörer.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

SAB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om vill avregistrera dig som kund hos oss och inte längre nyttjar våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål eller uppgifter som enligt lag krävs för bokföring och redovisning.

Cookies

Om du väljer att fortsätta använda vår webbplats kommer din browser att lägga till information i en separat fil. Webplatsen  använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vilken typ av enhet/webläsare som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din webläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte.

Exempel på användning av cookies: När du godkänner genom att trycka på "OK" längst ner i sidan för att acceptera denna policy sparas en cookie-fil som gör att du slipper få uppmaningen att godkänna igen nästa gång. Om du väljer att ta bort cookiefilerna kommer uppmaningen tillbaka.

Du kan när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom att du använder webformulär eller på annat sätt kontaktar oss via webbplatsen samtycker du till att SAB lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att se till att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt.

Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att SAB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via t.ex: epost eller post.

Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

SAB kommer att bevara dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år efter senaste interaktion. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar och inbäddat material som kan finnas på denna webbplats kan tillhöra eller leda till andra webbplatser. Det kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring eller profilering.

Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt nedan.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Du kan också kontakta datainspektionen.

Kontaktuppgifter till oss angående dina personuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Skärgårdsarboristerna AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Renvägen 63
134 34 Gustavsberg

Fasta priser för trädfällning på Värmdö.
Även bortforsling och flisning.
Transporterar med egen båt.